خلاصه امكانات سيستم انبار داری عددی

   1)     قابليت ايجاد وكنترل انبارهاي مختــلف

  2)   قابليت درج حداقل تا يك ميليون قلم كالا ، در هر انبار با امكان تعيين محل استقرار ، مشخصات فني ، شماره فني ،

       حداقل ، حداكثر و نقطه سفارش ، نوع  ارز ، كد  قسمت ، ضريب واحد و استاندارد مصرف .

  3)     تعيين مراكز جذب هزينه ، مراكز مصرف ( تنوع خروج ) و خريد ( تنوع ورود ) .

  4)     رويت ليست كالاها يا جستجوي كالاي مورد نظر و ليست مراكز يا جستـجوي مراكز ، دربخش قبوض و حوالجات .

  5)     صــدور سند حسـابداري ، در انتـهاي درج هر رديف از قبــوض ، حـوالـجات و يا در پايان تكميل هرقبض ، حواله .

  6)     گزارش از مشخصات پايه اي تكميل شده در برنامه شامل گزارش انبارها ، گزارش كالاها ، گزارش مراكز .

  7)      گزارش كاردكس كالا ، با امكان تعيين محدوده كالاهاي مورد نظر ، تاريخ ، مراكز ، مشخصه فني ، قسمت .

  8)      گزارش آخرين موجودي .

  9)      گزارش از قبوض و حوالجات ، با امكان تعيين محدوده كالاهاي مورد نظر ، تاريخ و مراكز .

  10)  گزارش حداقل/حداكثر/نقطه سفارش و نقاط مرزي ، با امكان تعيين محدوده كالاهاي مورد نظر.

  11) گزارش گردش كالا به صورت جمعی، به تفكيك مراكز ، با امكان انتخاب محدوده كالاهاي مورد نظر ، تاريخ ،

         مراكز ،‌ مشخصه فني ، قسمت و همچنين قيد كالاهاي بدون گردش

  12) گزارش كالاهاي راكد ، با امكان انتخاب محدوده كالا و تاريخ .

  13) گزارش مصرف مراكز ، با امكان تعريف محدوده كالا ، تاريخ ، حواله ، مراكز و به تفكيك ماه .

  14) گزارش مغايرت با استاندارد هاي مصرف .

  15) گزارش درخواست خريد كالا ، اين گزارش بطور خودكار توسط نرم افزار زماني تهيه ميگرددو در صورتيكه ميزان

         موجودي كالا به نقطه سفارش رسيده باشد ، آنرا تجديد سفارش مينمايد ، مقدار كالا توسط كاربر قابل تغيير ميباشد .  

  16) سیستم تولید محصول (CBS)                   

  17) دریافت گزارشات به صورت مقداری

  18) تهيه زيرنويس براي  گزارشات . ( تنظيم كننده ، مديريت ، مالي و امثالهم )

  19) تهيه گزارشات سنواتي .

  20) ارائه امکانات انبارگرداني وسيـع که اين بخش شامل تهيه برگه هاي قابل اتصال به اقلام موجود درانبار (قبل از آغاز

        انبارگرداني )  بمنظور استفاده گروه هاي شمارش موجودي ، امكان مطابقت  موجودي  اقلام  شمارش شده  با  ميزان

        مندرج در كاردكس ، تعيين تفكيك مقادير مازاد يا كسري پس از پايان شمارش ، صدور سند خودكار بر روي كسر و اضافات .

  ۲۱) ثبت کالا با بارکد خوان