خلاصه امكانات سيستم انبار داری مقداری - ریالی

      1)     قابليت ايجاد وكنترل انبارهاي مختــلف و قيمت گذاري هر انبار به يكي از طرق متداول Average ، Fifo ، Lifo و Free

   2)    قابليت درج حداقل تا  يك ميليون قلم كالا ، در هر انبار با  امكان تعيين محل استقرار  ،  مشخصات فني  ،  شماره فني  ،  حداقل ،

         حداكثر و نقطه سفارش ، نوع  ارز ، كد  قسمت ، ضريب واحد و استاندارد مصرف .

    3)     تعيين مراكز جذب هزينه ، مراكز مصرف ( تنوع خروج ) و خريد ( تنوع ورود ) .

    4)     محاسبه خودكار مبالغ كالاهاي خارج شده از انبارها ، براساس روش قيمت گذاري .

    5)     رويت ليست كالاها يا جستجوي كالاي مورد نظر و ليست مراكز يا جستـجوي مراكز ، دربخش قبوض و حوالجات .

    6)     ورود اطلاعات قبوض به دو روش : نرخ واحد و مبلغ كل .

    7)     صــدور سند حسـابداري ، در انتـهاي درج هر رديف از قبــوض ، حـوالـجات و يا در پايان تكميل هرقبض ، حواله .

    8)     گزارش از مشخصات پايه اي تكميل شده در برنامه شامل گزارش انبارها ، گزارش كالاها ، گزارش مراكز .

    9)      گزارش كاردكس كالا ، با امكان تعيين محدوده كالاهاي مورد نظر ، تاريخ ، مراكز ، مشخصه فني ، قسمت .

   10) گزارش آخرين موجودي .

   11) گزارش از قبوض و حوالجات ، با امكان تعيين محدوده كالاهاي مورد نظر ، تاريخ و مراكز .

   12)  گزارش حداقل/حداكثر/نقطه سفارش و نقاط مرزي ، با امكان تعيين محدوده كالاهاي مورد نظر.

   13) گزارش گردش كالا به صورت جمعی، به تفكيك مراكز ، با امكان انتخاب محدوده كالاهاي مورد نظر ، تاريخ ، مراكز ،‌ مشخصه فني ،

           قسمت و همچنين قيد كالاهاي بدون گردش .

   14) گزارش كالاهاي راكد ، با امكان انتخاب محدوده كالا و تاريخ .

   15) گزارش مصرف مراكز ، با امكان تعريف محدوده كالا ، تاريخ ، حواله ، مراكز و به تفكيك ماه .

   16) گزارش مغايرت با استاندارد هاي مصرف .

   17) گزارش درخواست خريد كالا ، اين گزارش بطور خودكار توسط نرم افزار زماني تهيه ميگرددو در صورتيكه ميزان موجودي كالا به نقطه

          سفارش رسيده باشد ، آنرا تجديد سفارش مينمايد ، مقدار كالا توسط كاربر قابل تغيير ميباشد .  

   18) سیستم تولید محصول (CBS)                   

   19) دریافت گزارشات به دو صورت مقداری و یا مقداری ریالی .

  20) تهيه زيرنويس براي  گزارشات . ( تنظيم كننده ، مديريت ، مالي و امثالهم ) .

  21) تهيه گزارشات سنواتي .

  22) ارائه امکانات انبارگرداني وسيـع که اين بخش شامل تهيه برگه هاي قابل اتصال به اقلام موجود درانبار (قبل از آغاز انبارگرداني) بمنظور

         استفاده گروه هاي شمارش موجودي ، امكان مطابقت موجودي اقلام  شمارش شده با ميزان مندرج در  كاردكس ،  تعيين تفكيك  مقادير

         مازاد يا كسري پس از پايان شمارش ، صدور سند خودكار بر روي كسر و اضافات .

  23) ثبت کالا با بارکد خوان