خلاصه امكانات سيستم حقوق و دستمزد

 1-   ايجاد پرونده پرسنلي كاركنان براساس مشخصات فردي ، كاري و حقوقي 

2-   امكان معرفي ده نوع مزايا بغير از مزاياي قانوني با امكان معرفي نام دلخواه

3-   امكان معرفي شش نوع كسورات و وام بغير از كسورات قانوني با امكان معرفي نام دلخواه 

4-   امكان معرفي كليه ضرايب قانوني اعم از قوانين كار و امور اجتماعي و تغيير ضرايب مربوطه

5-   امكان دسترسي و تغييرات در كليه مزاياي سيستم با توجه به نياز كاربر 

6-   امكان معرفي جدول مالياتي و تغيير آن در ابتداي سال مالي و تغييرات در ضرايب دارائي

7-  گزارشات شامل ليست حقوق ، ليست بيمه ، ليست وزارت دارائي ، ليست ساليانه پرسنل ،

     فيش حقوق ، ليست خلاصه پرداختها به پرسنل ، ليست حقوق و فيش حقوق به بانك و

      ليست مساعده به تفكيك مراكز و قسمتهاي مختلف مي باشد .

8-   امكان تهيه فايل متن جهت بانكهاي تجارت ، رفاه ، ملي ، ملت و مسكن

9-   امكان تهيه فایل از اطلاعات ليست بيمه جهت سازمات تامين اجتماعي بصورت TXT و DBF   

10-          امكان تهيه فایل از اطلاعات ليست مالیات جهت سازمات امور مالیاتی   

11-          امكان تهيه ليست تسويه حساب پرسنل به تفكيك تسويه وام ، عيدي ، پايان كار ، اندوخته و مرخصي 

12-          امكان تهيه سند حسابداري از ليستهاي حقوق و دستمزد به تفكيك مراكز هزينه و قسمتهاي مختلف

13-          امکان گرفتن اطلاعات کارکرد از کلیه دستگاههای کارت زنی به صورت اتوماتیک

14-         طراحی هر گونه گزارش دلخواه (چاپی) توسط کاربر بدون نیاز به برنامه نویسی

15-          امكان تعريف كاربران مختلف و معرفي سطح دسترسي هر يك

16-          امكان تهيه Back up از اطلاعات سيستم بر روي هارد و ارسال جهت مراكز در شهرستانها

17-          امكان تهيه كليه گزارشات جهت استفاده در محيط Internet / Excle / Word