خلاصه امكانات سيستم حسابداري مالي و صنعتي

 

         ۱) دفاتر در 4 سطح كل ، معين ، تفضيلي وجزء قابل تعريف ميباشد ، اما استفاده كننده ملزم به استفاده از كليه دفاتر يا سطوح نميباشد .

        ۲) در نرم افزار سه نوع كنترل شماره مسلسل ، تاریخ و مقدار براي هر حساب قابل تعريف ميباشد و در صورت انتخاب و فعال نمودن

           هر یک از كنترلها ، اطلاعات مزبور در هنگام صدور سند قابل درج ميباشد .

       منظور از كنترل مسلسل ، امكان درج شماره مسلسل هر يك از مداركي است كه داراي شماره مسلسل بوده ، مانند شماره مسلسل

            در چكها ، شماره مسلسل در قبوض و حوالجات انبار و ... و دريافت گزارشات متنوع به اين استناد مانند : دريافت گزارش از شماره

           چك هایي كه هنگام صدور سند از قلم افتاده و يا گزارش شماره چكهائيكه بصورت دوبل بر روي آنها صدور سند شده است و

       منظور از كنترل تاريخ ، ارائه تاريخ مدارك مالي در قسمت تعيين شده هنگام صدور سند و دريافت گزارشات به این استناد ، مانند

            گزارش چكهاي وصولي در هفته آتي يا هر نوع محدوده تاريخي كه كاربر تعيين نمايد .

      منظور از كنترل مقدار ، تعيين انبار براي حساب هائي كه با موجودي سروكار دارند بوده و بدين ترتيب با بوجود آمدن امكان درج

            مقدار در اسناد حسابداري ، مقابل رديفي از سند كه مربوط به انبار است ، امكان گزارشگيري از موجودي انبارها نيز برقرار

            ميگردد ، در اين بخش واحد كالا توسط كاربر قابل تعريف ميباشد .

       3) امكان صدور اسناد بصورت مركب و چاپ آن به دو صورت آنچه قابل رویت است و یا تنظیم سند توسط برنامه به صورتی که

          بدهکاران به ترتيب شماره حسابها در قسمت اول و كليه بستانكاران به همين ترتيب در قسمت دوم و انتهاي سند قرار داده شود .

       4) قابليت شروع سال مالي از وسط يكماه دلخواه .

       5) ثبت اطلاعات مندرج در اسناد در كليه دفاتر به دو صورت ثبت تا یک تاریخ معین و یا ثبت تا یک شماره سند مشخص .

       6) تهيه خلاصه سند ماهانه و یا هفتگي ، موضوع ماده 18 نحوه تحير و نگهداري دفاتر قانوني وزارت امور اقتصادي و دارائي .

       7) تهيه تراز از كليه دفاتر ، بهمراه گردش موجودي و مانده موجودي انبار در سطوح مختلف با درج محدودیت تاریخی .

       8) رونويسي از اسناد بطور كامل و يا بخشي از اسناد .

       9) رويت كارت حساب در هنگام صدور اسناد و بدون نياز به خارج شدن از قسمت صدور اسناد .

     10) افتتاح حساب يا حسابهاي جديد هنگام صدور اسناد و بدون خارج شدن از قسمت صدور اسناد .

     ۱1) امكان تعريف شرح هاي تكراري در اسناد و استفاده از تمام يا قسمتي از آن هنگام صدور اسناد جديد .

     12) تعريف بودجه جهت هر يك از حسابها و محاسبه انحراف مثبت و منفي در تطابق با عملكرد .

     13) تهيه صورت مغايرت ها  شامل حسابهاي بانكي ، اشخاص و يا هر حساب دلخواه دیگر .

      14) تهيه دفاتر روزنامه و کل ، كارت حساب ، رويت مانده حسابها و گردش آنها ، تفكيك مانده اول دوره ، رويت مانده با احتساب

            مانده سال قبل تا زمان صدور سند افتتاحييه .

     15) رويت اسناد حسابداري ، يا فاكتور فروش ، هنگام رويت كارت حساب و بدون خارج شدن از آن قسمت .

 

     16) منظم نمودن هر گروهي از حسابها بر اساس شماره حساب و مانده حساب و يا نام حساب .

     17) تعريف مراكز هزينه و اخذ گزارش از مراكز به منظور بهره برداري حسابداري بهاي تمام شده .

     18) تهيه گزارشات دلخواه از اسناد مالي و كنترلهاي تعريف شده براي حسابها .

     19) تعيين وضعيت يك حساب بعد از صدور اسناد و قبل از ثبت آن در دفاتر . 

     ۲۰) جستجوي هر محدوده از اسناد اعم از شماره يا محدوده تاريخي و يافتن حساب موردنظر : 

      -          به استناد مقادير مندرج بعنوان موجودي انبارها 

      -          به استناد مقادير ريالي حسابها

      -          به استناد شرح مندرج در اسناد

      -      به استناد اسناد صادره در نرم افزار حسابداري و يا اسناد صادره و ارسالي از ساير نرم افزارهاي مرتبط(Total System )  

              و تعريف شكل خروجي گزارش به دلخواه كاربر .                         

21) ايجاد اسناد عملكرد سود و زيان ، افتتاحييه و اختتامييه بطور خودكار با قابليت ابطال و صدور مجدد .

22) امكان استفاده از سيستم كنترل موجودي انبار ، با معرفي كنترل مقدار .

23) بديهي است با ثبت سند حسابداري ، موجودي انبارها و ساير حسابها بروز ميگردد .

24) وجود پرونده اطلاعاتي براي مشتريان .

25) تعيين و امكان تثبيت قيمت فروش از طريق كسر يا اضافه نمودن درصد و يا مقدار ثابتي به قيمت كالاي آماده براي فروش . 

26) امكان كنترل موجودي انبار كالاي آماده براي فروش ، قبل از صدور فاكتور .

27) تعيين نحوه تسويه فاكتور ، و صدور سند بطور خودكار با محاسبه قيمت تمام شده كالاي فروخته شده .

28) امكان گزارشگري از فاكتورهاي صادره براساس : شماره فاكتور ، نام خريدار ، نام كالا ، تاريخ فاكتور .

29) صدور فاكتور خدمات ، علاوه بر فاكتور اجناس ، بصورت تركيبي و مستقل .

30) امكان SORT نمودن اسناد دريافتي و پرداختي و تعيين چكهاي خرج يا وصول شده و صدور سند بطور خودكار پس از دريافت شماره حساب مقابل .

31) امكان درج سند بين اسناد و SHIFT اسناد صادره قبلي به جلو .

32) امكان حذف سند و تصحيح خودكار شماره اسناد صادره بعد از سند حذف شده .

33) تهيه خلاصه گزارش فروش فصلي ، مورد درخواست وزارت دارائي .

34) تهيه و تنظيم كليه نسبتهاي مالي ، جهت تجزيه و تحليل صورتهاي مالي .

35) دريافت اطلاعات از ساير نرم افزار هاي شهريار كامپيوتر .

36) گزارش از فهرست حسابها بر اساس كل ، معين ، تفضيلي و جزء و یا كليه دفاتر .

 

37) امكان تهيه گزارش كنترل ماهيت مانده حسابها .

38) گزارش صورت ريز چكهاي دريافتي و خرج شده .

39) گزارش صورت ريز چكهاي مانده در صندوق .

40) گزارش صورت ريز چكهاي صادره مدت دار .

41) گزارش صورت ريز چكهاي صادره مدت دار كه تاريخ سررسيد آنها گذشته وازحسابهاي بانكي تأمين وجوه و پرداخت شده است.

42) رويت گزارشات سنواتي .

43) گزارش كنترل اسناد صادره توسط نرم افزار و اعلام اشكالات احتمالي .

44) كنترل موجودي مواد اوليه و ملزومات مصرفي به قيمت تمام شده در طي مراحل ساخت يا تكميل اعم از اينكه مرحله ساخت در

      داخل محل كار و يا اينكه در خارج از آن مستقر باشد .

45) صدور قبوض كالاي ساخته شده ، پس از طي مرحله در جريان ساخت و دريافت دستمزد هر واحد محصول ، جهت افزودن به قيمت

      تمام شده مواد مصرف شده در توليد .

46) دريافت اطلاعات و كنترل اقلام تشكيل دهنده محصولات نهائي و يا نيمه نهائي ( نيمه ساخت ) جهت انجام محاسبات بهاي تمام

     شده و صدور خودكار اسناد حسابداري ، پس از اعلام و دريافت گزارشات توليد .

47) امكان پيگيري انحرافات مثبت و منفي به منظور دستيابي به ميزان صحيح اجزاء تشكيل دهنده محصول .

48) تهيه و تنظيم هرگونه گزارش مالي و مديريتي از طريق استفاده از امكانات طراحي‌ گزارش به صورت صفحه گسترده .

49) نمايش و چاپ نمودار از اطلاعات ارائه شده به سيستم ‌با امكان تغيير رنگ در فضاي دو بعدي ، سه بعدي و محيط دايره .

50) تهیه و تنظیم هرگونه گزارش مالی و مدیریتی با استفاده از امکانات Exell .

51) استفاده از ماشين حساب متحرك و انتقال محاسبات آن به اسناد .

52) استفاده از اطلاعات سنواتي و سالجاري در تهيه گزارشات مالي و مديريتي .

53) تهيه گزارش بسيار با اهميت سود و زيان تا قبل از كسر ماليات بطور روزمره .

54) امكان Backup گيري از اطلاعات بر روی هارد .

55) امكان تهيه و تبدیل كليه گزارشات جهت استفاده در محيط Word  و Excel  و Internet  .

56) امكان تعريف انواع كاربر و معرفي سطح دسترسي هر يك .

57) امکان ارائه دستورالعمل کارکرد سیستم در نرم افزار .